Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is ingesteld om ouders en leerkrachten invloed te geven op het beleid van het schoolbestuur. Het schoolbestuur moet de MR voor bepaalde besluiten om instemming of advies vragen. Daarnaast geeft de MR  ook ongevraagd zijn mening over zaken die de school en het onderwijs betreffen.

 

De MR bestaat uit 6 leden. De helft van het aantal leden bestaat uit ouders van onze school, de andere helft is afkomstig uit het team. In het schooljaar 2020-2021 zal de raad bestaan uit de volgende personen: 

 

Oudergeleding

Sobia Haider-Ikram  

Hannan Hajjari

Fardosa Abdillahi  

 

 

Personeelsgeleding

Cynthia Dobbe
 Chiara Honsbeek  

 

De MR vergadert 4x per jaar. Heeft u een vraag of opmerking voor de medezeggenschapsraad dan kunt u contact opnemen met een van de leden. Ook kunt u mailen naar: cdobbe@nutsschoolwoonstede.nl

 

Notulen MR-vergadering 24 september 2020

 

Notulen MR-vergadering 30 juni 2020

 

Notulen MR-vergadering 23 april 2020

 

Notulen MR-vergadering 6 februari 2020