Ouderbijdrage

De ouderbijdrage kan overgemaakt worden op rekeningnummer:
NL54ABNA060 98 17 345 t.n.v. Lucas Onderwijs onder vermelding

van de naam van uw kind.